Leiden Leadership Blog

Hoe Leidse studenten de Sociale Verzekeringsbank helpen met organisatiereview

Hoe Leidse studenten de Sociale Verzekeringsbank helpen met organisatiereview

Hoe zorg je ervoor dat de visie van de organisatie gevoeld wordt in de dagelijkse uitvoering van het werk?

Met deze vraag in het achterhoofd heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) drie kritische vrienden (waaronder experts van het Leiden Leadership Centre) uitgenodigd om een review van de organisatie uit te voeren. Naast deze review heeft de SVB ook de hulp van drie Bestuurskunde studenten van de Universiteit Leiden ingeschakeld om vanuit hun perspectief bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

De SVB is in 2020 uitgeroepen tot overheidsorganisatie van het jaar. Hier zijn ze trots op, want een goede overheidsorganisatie word je niet zomaar; laat staan dat je die ook blijft. Een goed functionerende organisatie is immers geen te bereiken eindpunt, maar moet je blijven onderhouden. Dit onderhouden vergt continue reflectie en evaluatie om responsief te blijven en mee te bewegen met de ontwikkelingen in de organisatiecontext; zowel extern als intern. Een organisatiereview biedt een goede manier om dergelijke responsiviteit te bevorderen.

Drie kritische vrienden

De SVB heeft hiervoor drie kritische vrienden uitgenodigd: hoogleraar Sandra Groeneveld (Universiteit Leiden), Henk de Jong en Albert Jan Kruiter. Dit zijn experts van buiten de organisatie die objectief meekijken naar de stand van zaken en advies uitbrengen over de ontwikkeling van de organisatie. Het fenomeen ‘kritische vrienden’ is voortgekomen uit de behoefte van, met name publieke, organisaties om scherp te blijven op het front van organisatieontwikkeling. Ook al is elke organisatiereview een momentopname, het is een belangrijk middel om de stand van zaken in kaart te brengen en aandachtspunten voor de toekomstige ontwikkeling van de organisatie uit te lichten.

Informele review door drie studenten

Naast de formele review door de kritische vrienden heeft de SVB ook drie Bestuurskunde studenten van de Universiteit Leiden uitgenodigd om bij te dragen aan een informele review van de organisatie – met als centrale vraagstelling: ‘Hoe belangrijk worden de kernwaarden van de organisatie ervaren voor de dagelijkse werkpraktijk?’ De studenten, Brigid Hagan-Stegenga, Chaya Berger en Suzanne Kolvoort, hebben hiervoor in slechts twee dagen veel informatie ingewonnen. Dit hebben ze gedaan door een korte enquête uit te zetten onder professionals en leidinggevenden van verschillende organisatieonderdelen. Naast deze enquête bestond het studentenonderzoek uit observaties, interviews en spontane ontmoetingen en gesprekken.

De resultaten zijn tijdens de ‘Professional & Management Dag’ gepresenteerd aan de kritische vrienden, de Chief Change Officer van de SVB en anderen betrokken SVB’ers. De kritische vrienden nemen de bevindingen van de studenten mee in hun advies aan de Raad van Bestuur van de SVB.

Ruimte voor verbetering

Doordat de studenten zich vrij konden bewegen over de afdelingen en informele gesprekken konden voeren, werd al snel duidelijk dat er veel tevredenheid is met de open, informele en mensgerichte organisatiecultuur van de SVB. Toch is er ook nog altijd ruimte voor wat beter kan. Een van de belangrijke aandachtspunten voor de SVB is bijvoorbeeld het gebrek aan verticale en horizontale verbindingen in de organisatie. De samenwerking tussen teams kan worden verbeterd. Bovendien is er extra aandacht nodig voor de verbinding tussen management en uitvoering. Zo wordt vanuit management veel ingezet op continu leren en doorontwikkeling. Ook al worden deze kansen wel gevoeld door de medewerkers, blijven ze toch vaak onbenut vanwege een gebrek aan tijd en ruimte in de uitvoering. De opgave van de SVB bestaat daarom niet alleen uit het bieden van zo goed mogelijke dienstverlening voor de burger maar vooral ook om individuele werknemers de ruimte te bieden om mensgericht te kunnen werken.

‘Wat is de Sociale Verzekeringsbank?’

De SVB
is een van de grootste uitvoeringsorganisaties in Nederland. Met ruim 5,7 miljoen burgers als klant is de SVB verantwoordelijk voor het garanderen van sociale zekerheid en bestaanszekerheid. Dit doen ze onder andere door het uitkeren van pensioen, de kinderbijslag, het persoonsgebonden budget en nog vele andere regelingen.

0 Comments